Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Jakie prawa pracownicze mają Ukraińcy zatrudnieni w Polsce?

Relokacja
Jakie prawa pracownicze mają obywatele Ukrainy zatrudnieni w ramach stosunku pracy?
Do obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. Do najważniejszych praw pracowniczych należą:
 • swoboda nawiązania stosunku pracy
 • poszanowanie dóbr osobistych obywatela Ukrainy
 • prawo do równego traktowania i zakaz dyskryminacji, m.in. ze względu na narodowość
 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia (w 2023 r. jest to 3490 zł brutto) i terminowego otrzymywania wynagrodzenia
 • prawo do przerw w pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego
 • prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem

Jakie najważniejsze obowiązki ma obywatel Ukrainy będący pracownikiem w Polsce?
Pracownik będący obywatelem Ukrainy, pracujący w Polsce jest obowiązany m.in.:
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.