Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Kary i wykroczenia administracyjne przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt w Polsce

Czasowy lub stały pobyt
Kary i wykroczenia administracyjne mają znaczący wpływ na uzyskanie zezwolenia na pobyt.

W kwestionariuszu, który należy wypełnić, aby uzyskać zezwolenie na pobyt, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
 • Czy masz jakieś wykroczenia?
 • Czy na terenie Polski był Pan skazany?
 • Jeśli tak, jakie artykuły?

Należy podać prawdziwe informacje, ponieważ Urząd do Spraw Cudzoziemców składa wnioski o ich potwierdzenie do następujących instytucji:
 • Policja
 • Służby graniczne
 • Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego-AWB

Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od służb specjalnych inspektor może wydać decyzję o przyznaniu zezwolenia na pobyt.

Drobne wykroczenia prawie nie mają wpływu na sprawę, ale w przypadku poważnych wykroczeń-prawdopodobnie otrzymasz negatywną decyzję.

Powody wydania odmowy:
 1. Zatrzymany lub przebywa w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub nie może opuścić kraju;
 2. Odbywa karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowany;
 3. Był zobowiązany do powrotu do kraju stałego zamieszkania i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu wskazany w decyzji w tej sprawie, w tym w przypadku przedłużenia takiego terminu;
 4. Musi opuścić Polske;
 5. Wpisany na listę cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 6. Figuruje w systemie informatycznym Schengen jako osoba, wobec której dokonano wpisu o zakazie wjazdu;
 7. Wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat uzyskania zezwolenia na pobyt? Specjaliści ONE PLUS chętnie Ci pomogą!