Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Karta Pobytu do Absolwenta polskiej uczelni

Studia
Karta Pobytu dla Absolutwenta polskiej uczelni to zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydane w celu znalezienia pracy.

Lista dokumentów do otrzymania karty:
  • 4 zdjęcia (3,5 × 4,5);
  • paszport (kserokopia wszystkich stron, na których znajdują się notatki);
  • wniosek-kwestionariusz (wnosek) w 3 egzemplarzach;
  • ubezpieczenie;
  • potwierdzenie dostępności środków na pobyt;
  • dowód posiadania miejsca zamieszkania (np.: warunek najmu lokalu; oświadczenie właściciela lokalu o przyznaniu miejsca zamieszkania);
  • dyplom ukończenia polskiej uczelni.

Zapłata:
  • 1 340 zł opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku w użondzie;
  • 2 100 zł za wykonanie plastiku (po otrzymaniu pozytywnej decyzji (decyzji) w twojej sprawie).

Zapraszamy do skorzystania z usług ONE PLUS.