Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

BRAK FORMALNY

Czasowy lub stały pobyt
BRAK FORMALNY - jest jednym z głównych powodów odmowy rozpatrzenia wniosku o kartę pobytu. Jest to wypełnienie brakujących dokumentów w momencie rozpatrzenia sprawy.

Dokumenty w toczących się postępowaniach należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych od urzędu pism oraz w terminie w nich wskazanym.

Dokumenty należy złożyć w terminie wskazanym w piśmie (licząc dni wolne od pracy). W przypadku niewykonania we wskazanym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów lub nieprawidłowego wypełnienia - wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Przede wszystkim małżeństwo formalne obejmuje przypadki, w których dane cudzoziemca znajdują się w systemie SIS z powodu:
  • Odbywanie kary.
  • Naruszenie zasad pobytu.
  • Został aresztowany i umieszczony w zakładzie w celu odbycia kary.
  • Nie oddawanie odcisków palców.
  • Dokumenty złożone na kartę pobytu w przypadku nieobecności cudzoziemca w Polsce.
  • We wniosku i dokumentach popełniono błędy, niezgodności i fałszywe informacje.

Dodatkowe dokumenty bez połączenia (np. informacje o zmianie adresu korespondencyjnego) można wysłać pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w miejscu zamieszkania.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację, podejmujemy się nawet najtrudniejszych spraw.