Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Koniec stanu epidemii w Polsce. Jakie zmiany dla cudzoziemców?

Aktualności
16 maja 2022 roku zniesiony został stan epidemii, od tego dnia w Polsce obowiązuje inny stan: zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla Cudzoziemców w Polsce? Legalny pobyt wciąż jest przedłużony, do upływu 30-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przedłużenie terminu obejmuje:
  • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
  • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostają terminy:
  • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
  • dobrowolnego powrotu określonego w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Zalecamy składać nowy wniosek pobytowy zanim stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany, ponieważ po tym okresie wiele osób zdecyduje się na wizytę w urzędzie, a to spowoduje długie kolejki. Jeżeli nie uda się złożyć wniosku przed upływem terminu należy wyjechać do swojego kraju pochodzenia i wrócić do Polski na podstawie wizy albo ruchu bezwizowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy:
  • osobiste złożenie wniosku w urzędzie (z otrzymaniem pieczątki)
  • monitorowanie sprawy w urzędzie i kontakt z inspektorem
  • otrzymanie decyzji i karty pobytu