Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Kto i na jakich zasadach może wystąpić od 1.04.23 o pobyt czasowy w Polsce?

Czasowy lub stały pobyt
W wyniku opublikowania w dniu 27 stycznia 2023 roku ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw doszło do nowego uregulowania kwestii możliwości składania przez osoby objęte ochroną czasową w Polsce wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, o pobyt czasowy w Polsce będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce (czyli zasadniczo osoby z PESEL UKR), wyłącznie jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie:
  • wykonywanie pracy,
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Złożenie wniosków pobytowych przez takie osoby będzie możliwe od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Wniosek będzie można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wyjątkowo, obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z ww. zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddali odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR.

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie będzie spełniać wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. udzielone zostanie mu zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. Oznacza to w praktyce, że nawet jeśli obywatel Ukrainy nie będzie spełniał wszystkich przesłanek do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, to jeśli tylko celem jego pobytu w Polsce będzie wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, powinien otrzymać kartę pobytu na okres próby wynoszący 1 rok.