Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Karta Stałego Pobytu - jak uzyskać przez cudzoziemca?

Czasowy lub stały pobyt
Pobyt stały jest najkorzystniejszym tytułem pobytowym w Polsce dla Cudzoziemca ze względu na bezterminowość, możliwość pracy bez dodatkowych zezwoleń i prawo do ubiegania się o obywatelstwo polskie i UE.

Możesz starać się o kartę pobytu stałego jeżeli:

  • posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz zamieszkać w Polsce na stałe,
lub
  • jesteś osobą o polskim pochodzeniu i zamierzasz zamieszkać w Polsce na stałe,
lub
  • pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim od co najmniej 3 lat i przebywasz co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na małżeństwo,
lub

jesteś dzieckiem rodziców, którzy posiadają odpowiedni tytuł pobytowy (np. pobyt stały, rezydent długoterminowy UE),

lub
  • jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu, jesteś ofiarą handlu ludźmi.

Jakie korzyści zapewnia pobyt stały:

- bezterminowe zezwolenie na pobyt w Polsce
- prawo do pracy i podjęcia działalności gospodarczej na takich zasadach jak obywatele Polscy
- prawo do podróży do krajów strefy Schengen (90 dni w każdym okresie 180 dni)
- możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie i UE

Napisz do nas lub zadzwoń +48 71 880 85 08, a my odpowiemy:

- czy kwalifikujesz się do uzyskania pobytu stałego czy czasowego
- poinformujemy jakie dokumenty musisz przygotować
- zaprosimy Cię na osobistą konsultację w naszym biurze