Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Karta Pobytu dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie mają pracy

Czasowy lub stały pobyt
W aktualnym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewidział jeszcze rozwiązań pozwalających na pozostanie w Polsce po 24 sierpnia 2023 roku przez tych obywatelu Ukrainy, którzy obecnie korzystają w Polsce z ochrony czasowej, a którzy nie są w stanie wykazać, że celem ich pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Obecnie wszystkie wnioski o pobyt czasowy złożone przez obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową, choćby po 1 kwietnia 2023 roku, których celem pobytu nie jest wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub prowadzenie działalności gospodarczej, spotkają się z odmową wszczęcia postępowania.

Spodziewamy się, że Rząd RP przedstawi wkrótce dalsze rozwiązania prawne, które znajdą zastosowanie w przypadku dalszego braku możliwości powrotu na terytorium Ukrainy obywateli tego państwa. Możliwe, że objęcie obywateli Ukrainy ochroną czasową zostanie wydłużone. Wpływ na to mogą mieć także uregulowania prawne Unii Europejskiej.

Obecnie jednak, pozostanie w Polsce po 24 sierpnia 2023 roku możliwe jest wyłącznie w przypadku złożenia wniosku o pobyt czasowy, a to z kolei możliwe jest tylko dla ww. przypadków (praca, działalność gospodarcza) oraz dla osób, które nie korzystają z ochrony czasowej – czyli np. wyjechały z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, utraciły ochronę czasową i ponownie wjeżdżają na terytorium Polski na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy, ale nie deklarując ucieczki z terytorium Ukrainy przed wojną.