Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców

Relokacja
Ustawa w znacznym stopniu ułatwiła dostęp do rynku obywatelom Ukrainy oraz uprościła zasady powierzania im pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, do których należy umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług. Aby zatrudnić Ukraińca, nie jest konieczne uzyskiwanie żadnych odrębnych zezwoleń na pracę, czy oświadczeń. Wszystko odbywa się w trybie uproszczonym.

Wymagania stawiane przez ustawę znajdują się w art. 22 ust. 1. Należy do nich:

  • legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z treścią art. 2 ust. 1 lub
  • legalne przebywanie obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  • powiadomienie przez podmiot powierzający pracę w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

W dokumencie tym należy przekazać: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (m.in. imię i nazwisko, adres siedziby, numer NIP i REGON, symbol PKD), dane osobowe obywatela Ukrainy, rodzaj umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy oraz jej miejsce.