Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Przedłużenie legalnego pobytu w Polsce

Życie w Polsce
Pobyt na terytorium Polski można przedłużyć na podstawie:

  1. Przepisów specustawy.
  2. Złożenie odpowiedniego wniosku o pobyt czasowy lub stały w odpowiednim urzędzie wojewódzkim w okresie legalnego pobytu.
  3. Wystąpienie o ochronę (np. międzynarodową czy objęcie ochroną czasową).
  4. Skorzystanie z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym przedłużenia do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii:
  • zezwoleń na pobyt czasowy;
  • okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych – posiadacze wiz krajowych zachowują również prawo do przekraczania granicy państwowej w tym samym czasie;
  • przedłużenia okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • przedłużenia ważności kart pobytu - posiadacze takich dokumentów zachowują prawo do przekraczania granicy państwowej;
  • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany;
  • terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.