Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Kto może uzyskać prawo do tymczasowej ochrony w Polsce?

Życie w Polsce
Ochroną czasową objęte są osoby, które musiały opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej w tym dniu przez rosyjskie siły zbrojne. Są to m.in.:
  1. obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.
  2. bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie
  3. bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim, i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Czas trwania tymczasowej ochrony powinien początkowo wynosić jeden rok. Okres ten powinien być przedłużany automatycznie o kolejne okresy sześciomiesięczne przez czas nie dłuższy niż jeden rok.

Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej i nieposiadającemu dokumentu podróży Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wydać polski dokument podróży dla cudzoziemca. Szef Urzędu udziela również zezwolenia na pobyt czasowy i wydaje kartę pobytu.