Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zasady legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Życie w Polsce
Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski od dnia 24 lutego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy jeżeli osoby te wjechały legalnie i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Specustawa obejmuje również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego (jeżeli przybyli z terytorium Ukrainy).

Przepisy nie obejmują osób, które posiadają: zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

Przepisy nie obejmują również osób, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) lub zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie wymienionych w ustawie artykułów. UWAGA: takie wnioski i deklaracje można wycofać.

Osoby objęte specustawą są również objęte ochroną czasową.

Rozporządzenie określi ostatni dzień, w którym przybycie do Polski będzie podlegało powyższym przepisom (np. z uwagi na liczbę napływających cudzoziemców, sytuację ludności cywilnej, itp).

Istotne jest zarejestrowanie wjazdu na terytorium Polski. Jeżeli wjazd nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną, to zarejestrowanie wjazdu może nastąpić na wniosek o nadanie numeru PESEL, ale nie później niż 60 dni od wjazdu.

Wyjazd z terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc pozbawia uprawnienia do pobytu przez 18 miesięcy, które zapewnia specustawa.

Obywatel Ukrainy objęty specustawą będzie mógł otrzymać zezwolenia na pobyt czasowy na 3 lata.

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy, nie później niż po 18 miesiącach.