Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Przedłużenie legalnego pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Życie w Polsce
Kogo dotyczą przepisy?
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z poniższych dokumentów a okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten będzie przedłużony z mocy ustawy na okres:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – przedłużone do 31.12.2022r.;
 • Wiza krajowa – przedłużona do 31.12.2022r.;
 • Karta pobytu – przedłużona o 18 miesięcy;
 • Polski dokument tożsamości – przedłużony o 18 miesięcy;
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – przedłużony o 18 miesięcy.

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:
 • w ramach ruchu bezwizowego;
 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski;
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
 • na podstawie dokumentu pobytowego.

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy?
Nie załatwiasz żadnych formalności oraz nie wymieniasz dokumentów, gdyż są przedłużone na podstawie przepisów.

Ważne! Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski
Z mocy prawa o 18 miesięcy są przedłużone również terminy przypadające od 24.02.2022 r.:
 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia (negatywna decyzja);
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.